Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

Τα παρακάτω πτυχία Αγγλικών είναι αναγνωρισμένα και μοριοδοτούνται από τον ΑΣΕΠ:

Επίπεδο Β1 (μέτρια γνώση):

 • Basic Certificate of Competency in English της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίπεδο B2 (καλή γνώση):

 • MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE
 • CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2.

Επίπεδο Γ1. (πολύ καλή γνώση):

 • ΑDVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE
 • CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 και άνω
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1

Επίπεδο Γ2. (άριστη γνώση):

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE
 • CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2.

Πέρα από τις παραπάνω πιστοποιήσεις, προετοιμάζουμε τους ενδιαφερόμενους και για ειδικά πιστοποιητικά που είναι προαπαιτούμενα για σπουδές στον αγγλόφωνο χώρο, όπως είναι το IELTS και το TOEFL.

Εάν αντιστοιχίσετε τον κάθε τίτλο σπουδών με το αντίστοιχο επίπεδο που παρατίθενται παρακάτω θα αντιληφθείτε ποιες επικοινωνιακές δυνατότητες πρέπει να έχει ο μαθητής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξετάσεων στο αντίστοιχο επίπεδο. Θεωρητικά όλοι οι τίτλοι σπουδών στο συγκεκριμένο επίπεδο πιστοποιούν το ίδιο επίπεδο γνώσεων της ξένης γλώσσας.

Η γλωσσομάθεια με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης περιγράφεται με την αναφορά σε έξι βαθμίδες. Πρόκειται για τις βαθμίδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Το υψηλότερο επίπεδο είναι το επίπεδο Γ2.